Akcjonariat

 

(stan na 17.08.2021)

Struktura akcjonariatu Liczba głosów i akcji** Akcjonariat według liczby akcji
A. Luzon Development and Energy Group Ltd.* 151 422 215 92,3%
Pozostali 12 588 598 7,7%
Razem 164 010 813 100%
Akcjonariat Według Liczby Głosów / Akcji
glosy
* bezpośrednio oraz pośrednio poprzez ITR Dori BV oraz Ronson Development SE (zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od akcjonariusza w dniu 13 sierpnia 2021 roku; zgodnie z tym zawiadomieniem liczba ta uwzględnia 1 567 954 akcji własnych będących w posiadaniu spółki na dzień 18 stycznia 2021 roku)
** Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Spółka informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, może być w posiadaniu akcji własnych, o czym regularnie informuje w raportach bieżących. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, prawo głosu z akcji własnych nie jest wykonywane.