Dywidenda

 

Wypłata dywidendy za rok 2019

Wypłata dywidendy za rok 2018

Podział zysku z rezerwy (dywidenda)

Ostateczna dywidenda za 2016 rok

Zaliczkowa wypłata dywidendy za 2016 rok

Wypłata dywidendy za 2015 rok

Wypłata dywidendy za 2014 rok

Wypłata dywidendy za 2012 rok

Polityka Dywidendy

Polityka dywidendowa została zaktualizowana przez Zarząd i przekazana do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym nr 18/2018 z dnia 11 lipca 2018r.
Zgodnie z nową polityką, w nadchodzących latach Zarząd Spółki zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w kwocie 50% skonsolidowanego zysku netto, który może zostać przeznaczony na wypłatę dywidendy, jednak nie mniej niż 9,840,649 PLN łącznie (stanowiące 0,06 PLN na akcję przy obecnej liczbie akcji wyemitowanych przez Spółkę).

Ostateczna rekomendacja odnośnie wypłaty dywidendy zostanie wydana przez Zarząd po analizie obecnego i oczekiwanego bilansu Spółki, oczekiwanej sytuacji operacyjnej, finansowej i przepływów pieniężnych Spółki, przy uwzględnieniu:

  1. ścisłego przestrzegania wobec wierzycieli zobowiązań (kowenantów) dotyczących bilansu Spółki;
  2. możliwość spłaty zadłużenia w przyszłości;
  3. potrzeb finansowych Spółki, która dąży do zajmowania pozycji w gronie wiodących deweloperów nieruchomości mieszkaniowych w Polsce;
  4. zmieniającego się środowiska rynkowego.