Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody92 792000
Zysk brutto ze sprzedaży17 273000
Zysk brutto przed opodatkowaniem9 519000
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej7 608000

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej- 4 011000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 12 560000
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych- 16 571000

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych719 518000
Razem aktywa943 755000
Kapitał własny387 306000
Zobowiązania długoterminowe181 847000
Zobowiązania krótkoterminowe374 602000

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie162 451 847
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,047