Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody92 792246 90500
Zysk brutto ze sprzedaży17 27343 59000
Zysk brutto przed opodatkowaniem9 51927 75600
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej7 60821 94900

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej- 4 0117 86300
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0-00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 12 56035 96800
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych- 16 57143 83100

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych719 518646 89400
Razem aktywa943 755977 15100
Kapitał własny387 306401 64700
Zobowiązania długoterminowe181 847208 89900
Zobowiązania krótkoterminowe374 602366 60500

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie162 451 847162 447 328
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0470,135