Prospekt emisyjny i aneksy

 

Odpowiedzialność
Emitent przyjmuje odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Według najlepszej wiedzy Emitenta, podjęte zostały wszystkie zasadne starania, aby informacje zawarte w Prospekcie były zgodne ze stanem faktycznym oraz aby nie zawierał on żadnych pominięć, które mogłyby mieć wpływ na znaczenie takich informacji. Ogłoszenie niniejszego Prospektu w dowolnym późniejszym terminie niż data jego zatwierdzenia w żadnym wypadku nie oznacza, że stan rzeczy w odniesieniu do Emitenta nie uległ zmianie od dnia zatwierdzenia Prospektu. Ani Menedżerowie, ani doradcy prawni Spółki nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za treśc Prospektu, jego tłumaczenie ani za żadne oświadczenie złożone przez któregokolwiek z nich lub w ich imieniu, rzekomo lub faktycznie w związku z Emitentem. Tym samym, Menedżerowie oraz doradcy prawni Spółki zastrzegają, że nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności, zarówno deliktowej jak i kontraktowej, którą mogliby w przeciwnym razie ponosić z tytułu niniejszego Prospektu lub takiego oświadczenia.

UWAGA: informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym z dnia 10 października 2007 były aktualne na dzień publikacji Prospektu i nie były aktualizowane od dnia jego publikacji.

Prospekt emisyjny: