Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody23 89549 545172 947241 265
Zysk brutto ze sprzedaży8 21514 24145 67862 721
Zysk brutto przed opodatkowaniem1 6753 25226 77935 105
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej1 3332 59425 34635 091

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej32 79165 83990 542112 335
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej172-1 316-1 345- 8 657
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-40 184-65 943- 65 943- 66 834
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych-7 221-1 42023 25436 844

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych646 753642 876561 060543 529
Razem aktywa731 340730 415680 828675 030
Kapitał własny383 568384 840407 603417 377
Zobowiązania długoterminowe78 54372 17689 39458 576
Zobowiązania krótkoterminowe269 229273 399183 831199 077

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie272 360 000272 360 000272 360 000272 360 000
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0050,010,090.129