Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody40 39694 214162 597281 372
Zysk brutto ze sprzedaży4 59416 86124 03351 248
Zysk brutto przed opodatkowaniem-3 4562 6912 19620 330
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-2 7442 4402 06519 350

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-11 847-21 876-14 92630 968
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 124-3 913-6 245-2 704
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 25127 24724 788677
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych-17 2221 4583 61728 941

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych724 316766 550757 567701 287
Razem aktywa854 731919 324908 111874 844
Kapitał własny446 498451 682451 307457 698
Zobowiązania długoterminowe228 917238 958226 634222 953
Zobowiązania krótkoterminowe177 282226 744228 326192 470

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie272 360 000272 360 000272 360 000272 360 000
Zysk netto przypadający na 1 akcję-0,0100,0090,0080,071