Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody66 023142 95700
Zysk brutto ze sprzedaży11 83424 46100
Zysk brutto przed opodatkowaniem4 49415 46100
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej3 48412 16400

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej33 83843 703 00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 907- 5 029 00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 343- 43 352 00
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych33 274- 4 678 00

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych670 319694 65000
Razem aktywa865 693865 461 00
Kapitał własny346 898345 517 00
Zobowiązania długoterminowe206 265211 63800
Zobowiązania krótkoterminowe312 530308 306 00

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie164 004 115163 873 259
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0210,074